دکتر جواد پی سپار جراح زیبایی

دکتر جواد پی‌سپار

افتادگی پلک (پتوز) دکتر جواد پی سپار

نمونه درمان پتوز دکتر جواد پی سپار جراح زیبایی اهواز

پتوز یعنی افتادگی پلک فوقانی که ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد. افتادگی پلک ممکن است خفف ، متوسط و یا شدید باشد. 

پایین افتادن پلک، باعث پوشاندن قسمتی از مردمک و پوشاندن قسمت فوقانی میدان بینایی و خستگی چشم ها می شود.

برای باز شدن مسیر بینایی فرد ابرو و پیشانی خود را بالا داده و در موارد شدید برای دیدن سر خود را به بالا و عقب گرفته و یا با انگشت چشم خود را باز نگه می دارد.

موارد خفیف فقط از نظر زیبایی اهمیت دارند. که با انجام جراحی زیبایی توسط دکتر پی سپار امکان بهبود وضعیت زیبایی چشم ها و پلک میسر می شود.