دکتر جواد پی سپار جراح زیبایی

دکتر جواد پی‌سپار

جراحی پلاستیک اسکار زخم و لیزر جای بخیه در اهواز

نمونه کار دکتر جواد پی سپار اسکار زخم و لیزر جای بخیه در اهواز

نمونه کار دکتر جواد پی سپار اسکار بخیه، در اهواز

نمونه کار دکتر جواد پی سپار اسکار ماه گرفتگی در ناحیه کنار چشم 

نمونه کار دکتر جواد پی سپار جراحی پلاستیک اسکار زخم تصادف و لیزر در اهواز

 لیزر جای بخیه در اهواز

جراحی پلاستیک اسکار زخم و لیزر جای بخیه در اهواز

جراحی پلاستیک جای تصادف که بعد از یکماه با دو تا سه جلسه لیزر برطرف شده 

جراحی پلاستیک اسکار زخم و لیزر  در اهواز